Hati yang di dalam agama Islam disebut “al-qalb” mempunyai peran penting dalam kehidupan lahiriah dan kehidupan batiniah setiap insan. Hati merupakan segumpal daging danbl pusat dari semua urat nadi bermuara, terletak di sebelah kiri dada yang disebut jantung.  Ia mengalirkan darah ke seluruh organ tubuh menurut  takaran tertentu dengan denyutan  rata-rata setiap detik sekali. Bila hati berhenti bekerja maka terhenti pulalah aliran darah sehingga manusia mengalami kematian.

 

Hati yang ma’rifat kepada Alloh adalah hati yang dipancari nur iman sehingga hati seseorang yang telah berma’rifat (mengenal Alloh), hati selalu mengendalikan akal dan hawa nafsu. Dengan demikian hati yang dipancari oleh nur keimanan akan bekerja sesuai dengan kehendak Alloh (SWT)  dan membawa akal ke arah menginsyafi diri  bahea manusia merupakan mahkluk yang berkewajiban memuliakan dan mematuhi Alloh (SWT).

 

Jadi hati yang ma’rifat kepada Alloh akan selalu menjaga kesucian dari tipu daya akal dan hawa nafsu. Sebab sesungguhnya hati tidak mau dikotori oleh sesuatu yang melekat pada dirinya. Oleh sebab itu Alloh selalu menilai perbuatan manusia dari sifat ikhsan yaitu keikhlasan ketulusan hatinya.  Jika hati mengarah kepada Alloh maka semakin baik pula iman seseorang.

 

Sungguh bahagialah seseorang yang selalu istiqomah dalam keimanan sebab ia senantiasa memelihara kesucian hati dan berhati-hati dalam memelihara kebersihan dan kesempurnaan hidupnya karena ia mengetahui bahwa Alloh mengetahui semua perbuatannya dan malaikat mencatat amalannya.  Sebagaimana firman Alloh dalam Al-Qur’an Surah Qaf ayat 16 sampai 18 yang terjemahannya: “Danbsesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya, dan Kami lebih dekat dengannya daripada urat lehernya. (Yaitu)  ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan danvyang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkanny melainkan  ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.”

 

 

 

 

 

 

Print Friendly